Category: Pot Limit Omaha

ตัวแทนกรังด์ปรีซ์ 4 ระดมทุน 100,000 100,000 สนับสนุนมือปืนรับจ้าง

A Beginner’s Guide to Poker’s Mixed Games

It’s a new year, and with it comes the potential for new excitement and opportunities.
When it comes to poker, that’s no different. Along with studying and dedicating yourself more to your game of choice (for most, No Limit Hold ‘em), It’s also a great time to take up a new game… or 8, or 10.
Anyone who knows me knows I love the mixed games, and it thrilled me to see over 16,000 players kicking off the year in a small stakes 8-game tourney on PokerStars recently.

Mixed games are alive, well, and growing, and I would love to see them grow even more this year with new players.
As such, I wanted to put together a quick guide of beginners’ tips for the games in a standard 8- to 10-game mix.
This will consist of some very fundamental advice for the newest of players (and like any strategy advice in poker, there are always exceptions), but at the end of this guide I’ll also point you towards some excellent resources that will go far more in depth than I will.

First, a general rule for all games: know the basic rules of whatever you’re playing before you jump in. I can’t tell you how many times I’ve seen beginners playing 2-7 draw games like they’re Five Card Draw or Ace to Five. Know the fundamentals and give yourself a fighting chance.
And since No Limit Hold ‘em is in an 8-game mix, I’ll just leave this here: Enough with the open limping!
I’m not going to get into it all, but where we’re at in 2021 when it comes to No Limit Hold ‘em theory, it’s universal (outside of the highest levels) that open limping is just not a good play.
Okay, mini-rant over. I’ve gone and calmed down a bit (read: dusted off some bankroll money, lol) by playing some live dealer casino 2021. Now, let’s get to the good stuff!
Pot Limit Omaha: No danglers!
One of the appeals for new players to the great game of Pot Limit Omaha (said with Joey Ingram emphasis) is the action provided by having four hole cards instead of two. Twice the cards = twice the fun, right?
Well, if you’re playing with 3 cards while everyone else is playing with 4, you’re instantly at a huge disadvantage.
Got a random low card along with those 3 sweet broadway cards? That dangling low card instantly kills a good chunk of your equity. Barring a crazy rare runout giving you trips or better with that random dangler, your starting hand is seriously hampered.
Plain and simple, you’re given 4 cards. Make sure they all work together in some fashion.
Limit Hold ‘em: Bet and raise small pairs, don’t limp and call
The structure of the game may be the same, but the differences between Limit and No Limit Hold ‘em are huge.
One of the major ways in which the games diverge in strategic approach is how to play hands that in No Limit you’d be happy seeing flops with, and cashing in on implied odds. Well in Limit, that’s just not a thing. You do not want to go multiway with small pairs, especially out of position. You want to play pots heads up as much as possible, and not give the big blind incentive to see the flop. As such, you need to be raising and 3-betting small pairs preflop.
Postflop, having position is huge because just like in No Limit Hold ‘em, way more often than not, you won’t flop a set. Pairs are great, but they can still be vulnerable to whatever your opponent had preflop, given that despite your 3-bet, they’ll still be getting tremendous odds on a call.
Be ready to keep up the aggression, but with great odds both preflop and on the flop, your opponent will rarely fold, so have an idea of how they play, and whether or not you’ll be able to get them off their hand with sustained aggression, (especially on the turn, where the bigger bet sizes begin) if the board doesn’t run out in your favour.
Many times that small pair may end up the winner at showdown vs. missed draws or overcards that missed.

Omaha 8 or Better: No middle card garbage
Split pot games cause new players a lot more problems than they should.
Although there are plenty of ways to have chips pushed to you with high and low possibilities, the goal is to scoop the entire pot. Along with generally playing WAAAAAAY too many hands, far too often new players start with hands that look enticing but give them no shot at scooping.
Hands like 679J or JT65 may look promising, with plenty of straight-y possibilities (and flush potential if suited), they have huge potential for disaster.
In small stakes games, you’re very likely to find yourself in multiway situations postflop. If you make a straight, and a 3-flush hits the board, someone likely has you beat with a flush. Even if you have a flush, its vulnerable to better flushes, and above all, if a low comes on board it’s VERY likely your weak low won’t be good.
Hands like these leave you praying to win half the pot at best with marginal made hands. These are situations you want to avoid. Start with hands that have good potential to win you both halves of the pot. Will it mean you have to fold a lot? Yup, but I’m sure you’d rather keep your chips than give ’em away to strangers, right?
Hands with aces in them are off to a great start. Add a low card like a 2 or a 3, sprinkle in some high hand potential with big pairs, suitedness to the ace, or another wheel card (2,3,4,5), and you’ve got a recipe for success more often than not in Omaha 8 or Better.
Razz: You need 5 cards to make a winning hand
Ok, this may seem obvious as a basic rule of most poker games, including Razz, but the point I want to make here is that on 3rd (and 4th) street in Razz, you have an incomplete hand. As such, piling in multiple bets on these streets is generally not a good play.
Equities run much closer than you might expect in the early streets of Razz. Sure, you may have A23 vs. your opponent’s door card 8, or even a defended bring in, but only 60% of your hand is made. Piling in bets based on the “strength” of your hand this early is dangerous. Here come the broadway cards and a paired 3 the rest of the way (seriously… why does that always seem to happen?!). Now how does that A23 look?
If you catch good on 4th and your opponent(s) catch bad, then you can start applying pressure, but unless you have a notable advantage in the hand, piling in bets on early streets is a pitfall that beginners should avoid.
7 Card Stud: Do not double bet on 4th street
The Tournament Director’s Association (TDA) actually removed this archaic rule (when an open pair is shown on 4th street, that player has the option to make a double bet; e.g., In a 5-10 game, you can bet 10 instead of 5) recently for TDA-approved tournament play, but you may still find this option available in cash games and online.
Don’t do it!
In a game with no exposed cards, a big bet could still represent a bluff, but in stud, where your cards are right there for everyone to see, why in the world would you want to scare away your opponents with a big bet holding an open pair?! The minimum you’re representing is two pair, and only a comparable hand or huge draw can reasonably continue. As always, there could be rare exceptions, but in general it’s a terrible play.
Stud 8 or better: 9s, 10s, and high cards kill your starting hand
Okay, straight up: If you have a 9 or a 10 as your door card, unless you’re rolled up (3-of-a-kind on 3rd street), maybe have buried aces, or maybe, MAYBE have a 3-card straight flush, FOLD!
Again, there can be exceptions based on who your opponents are and your position in the hand, but in general 9s and 10s are the very worst cards you can have in your hand in Stud 8. Picture cards usually pose the same problem if they’re unpaired to start the hand.
Essentially if you have two babies and a high card banana to start, your hand is trash. Forget about thinking about “well I have two low cards, I could maybe make a low.” Great, but unless you also pair that high card, or run out a low straight or flush, you’re very unlikely to win both sides of the pot.
Just like in Omaha 8, scooping the pot is your goal. And like in many small stakes games, there are likely to be more multiway pots with opponents making these mistakes. As such, you need to be the player starting strong and giving yourself the best chance to win the entire pot with stronger starting hands.
Bonus tip: Razz hands pose equal danger. Not all 3-low-card starting hands are created equal. Hands like 863 and 752 that are unconnected and unsuited may win you the low, but are very unlikely to win you the high as well.
Always be playing to scoop the pot in split pot games.
2-7 Triple Draw: Don’t leave home without a deuce
This is an easy one. The game is deuce to seven triple draw. Not three to eight, not four to nine. Deuce to Seven.
Therefore, if your starting hand does not have a deuce in it, you begin at a huge disadvantage. Simply because without a deuce, the best hand you can make is 86543, the ninth-best hand possible. Furthermore, if you don’t have a deuce, and your opponents are competent, they are likely to have one, limiting your ability to catch one.
As always, there are some rare exceptions. If you are dealt a pat 8 without a deuce for example, you do not want to break this hand, as it is quite strong, and you should be playing it aggressively before the first draw. However, if you are drawing, you should have that deuce in your hand.
Imagine if you have 7543x. Sure you have a draw to #1, the best hand you can make, but you can only draw that deuce. If you draw an 8, you have a good hand (87543), but it’s only the 13th best hand possible and can easily be outdrawn, especially against multiple opponents.
If you have 7432x, you’re in much better shape because you can draw one of four 5s or one of four 6s to make #1 (75432), or #2 (76432), or an 8 to at least make the 10th best hand (87432).
Of any game, it can safely be argued that a deuce in 2-7 Triple Draw is the most powerful card relative to the game. Even more so than an ace in Omaha 8 or Stud 8.

No Limit 2-7 Single Draw: A pat jack is a favourite against any 1 card draw
While the goal of making as low a hand as possible is the same as in the limit triple draw version, the methods and criteria for a quality hand is significantly different in the no limit single draw version.
With only one draw, and no limit betting, hand strengths differ greatly versus in triple draw. With only one crack at improving your hand, your initial hand strength is hugely significant.
There is a lot more to the game than one might think, and the more you study and play, you’ll quickly discover this. But when it comes to that initial hand strength, any pat Jack, (even JT986) is a favorite over any drawing hand (even 7432x).
Think of it like a coin flip preflop in Hold ‘em. A pair is a slight favorite against two overcards. This is also the case with pat Jacks in 2-7 Single Draw. Therefore, if you are dealt a made hand Jack low or better, and you think your opponent will be drawing, you should be patting it (not drawing) and playing it aggressively before the draw.
Badugi: Build up! (start with lower cards)
Badugi plays identically to triple draw in structure and drawing rounds, but building your hand from your lowest cards up is even more important because the best 3-card hand will be the winner if no one has made a badugi.
Equities run far wider than in triple draw. Unsuited A23 and A34 may look very close, but the A23 is actually a near 4-to-1 favorite because the A34 must improve, while the A23 does not need to, yet still could.
The smoother (lower) you start, the better chance of winning you’ll have even if you don’t improve. If you have a 359 for example, the best hand you can make is a 9 badugi. If you don’t improve, any 3-card hand lower than a 9 beats you. Even if you do improve to a 9 badugi, there’s no guarantee it’ll be the best hand by the final draw if your opponent is drawing smoother than you.
Bottom line, start and go low! Not only is ace-deuce is a great start in Omaha 8, but also in Badugi!
Mixed game resources
Poker Books
Mastering Mixed Games – Dylan Linde
If I could only recommend one resource for both beginners to mixed games, and existing players looking to improve, it is Dylan Linde’s outstanding book. Linde provides both basic and advanced strategies for all games, including some of the more obscure ones you may only find in a live setting (Badeucy, Badacey). For under $40, The amount of information provided is invaluable.
A Poker Player’s Guide to Mixed Games – Ken Lo
This 2014 book may have flown under the radar, but it’s still available and an outstanding resource for both beginners and experienced players alike. It is incredibly thorough, going through the basics of each game before diving into deeper strategy. It’s actually the biggest book I have in my poker library at almost 700 pages, but not a page is wasted. Don’t let the size scare you. It’s well worth the read, and a great value also at under $40.
Super System 2 – multiple authors
This was the first book I read that really had multiple great chapters on mixed games. The original Super System does as well, but the information is now quite dated, while SS2 was written by more contemporary players (in 2005), such as Daniel Negreanu, Jennifer Harman and Todd Brunson, and still holds up quite well. Their sections (Negreanu, 2-7 Triple Draw; Harman, Limit Hold ‘em; Brunson, Stud 8 or better) I can still highly recommend.
Finding a physical copy of SS2 can be a bit difficult, but the Kindle version is available for under $10.
Run it Once Elite membership
This is on the pricier end of the spectrum at just under $1000/yr, but with coaches like Chris George, George Danzer and online mixed game wizard Iteopepe88, along with the huge amount of training RIO provides on No Limit Hold ‘em and PLO, a RIO membership will truly get you elite level training for all games.
Run It Up WCOOP review with Jason Somerville and Daniel Negreanu
I’ve said it before, and I’ll say it again. This is THE BEST free piece of content available on HORSE. In 2016, JCarver and DNegs sat down for a 4-hour video breakdown of Daniel’s WCOOP HORSE win. It’s awesome to hear Daniel go through his thoughts on the final table, and honestly, aside from the aforementioned Run It Once Elite content, its really the only place you can find a mixed game hand history review with an elite poker player. Oh, and have I mentioned that it’s FREE?!?!?
Twitch streams
Twitch has become a hugely popular source of poker entertainment, and learning. While the biggest streamers are generally No Limit Hold ‘em players, there are some streamers on the platform whose main focus is playing and growing mixed games. At the top of the list are PokerStars’ streamers Mason Pye (pyefacepoker), and Georgina James (GJReggie), along with Scott Kenyon (Pokerbrahs), who has crushed me both online and live, and is incredibly good at winning flips for table massages (but that’s another story).
Rec Poker PokerStars Home Games
The crew at Rec Poker are a great bunch of people, dedicated to growing poker for recreational players. Along with nightly No Limit Hold ‘em tournaments, a monthly series, and an international series, they run a monthly mixed game tournament series with a leaderboard and player of the year award. To prepare for the monthly mixed game, each Saturday they’ll run a warmup game of whichever the game of the month is.
It’s a great way to play and learn with a group of friendly folks, and as it’s a free home game, can be played from anywhere in the world, even the United States!
So be sure to check them out and jump on into the mixed games. You’ll find me there defending my Player of the Year title.
Good luck, and have fun in the ‘banana game’ streets!

via GIPHY
About Mike PatrickA veteran of both the Canadian sports media industry and poker scene, Mike has made the jump into poker media with cardplayerlifestyle.com.
Having worked his way from intern to television producer and from home game hero to semi-professional poker player, Mike brings knowledge and a competitive outlook from his experiences in the newsroom and at the tables to his writing.
Splitting time between his home in Toronto, Ontario and the bright lights of Las Vegas, you’ll likely find Mike at a poker table or a hockey game, especially when he’s in Vegas. (Go Knights go!)

wmคาสิโน
คาสิโน1688
คาสิโน ออนไลน์ จีคลับ
คาสิโน ออนไลน์ pantip
คาสิโน ออนไลน์ 777

 Leave a comment    Posted in 2-7 limit triple draw, 2-7 single draw, 2-7 Triple Draw, 7-Card Stud, badugi, LATEST NEWS, limit hold'em, mixed games, Omaha 8 or better, Poker Tips & Strategy, Pot Limit Omaha, Razz, Seven card hi-low 8 or better Stud, Texas Hold'Em Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ตัวแทนกรังด์ปรีซ์ 4 ระดมทุน 100,000 100,000 สนับสนุนมือปืนรับจ้าง

ลองดู Pot Pot-Limit ਹਾ Great Daily Legends

มีทัวร์นาเมนต์ Pot-Limit Omaha ที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วที่จัดขึ้นทุกวันบน Partopakar แต่แฟน ๆ ของ PLO ไม่มีตัวเลือกเพิ่มเติมเมื่อเปิดตัว PLO Daily Legends ขอบคุณ Daily Legends ที่ได้รับความนิยมอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับวิธีการตั้งค่า โครงสร้างคนตาบอดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยให้ผู้เล่นสามารถจบทัวร์นาเมนต์ได้ทุกชั่วโมงหากพวกเขาต้องลงไปทำงานในเช้าวันรุ่งขึ้น โครงสร้างตรวจสอบสิ่งนี้โดยไม่ลดขนาดกองเต้านม จากนั้นมีการเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ระดับตำนานประจำวันของเราอีกครั้งอย่าง จำกัด และการลงทะเบียนที่ช้าจะถูกย่อให้เล็กที่สุดเพื่อปรับระดับสนามแข่งขันสำหรับทุกคน เมื่อเร็ว ๆ นี้ทัวร์นาเมนต์ Daily Legend กลางแจ้งทั้งหมดเล่นแบบไม่ จำกัด จำนวน แม้ว่าตอนนี้เราได้ผสม PLO เข้าไปแล้วและเรามั่นใจว่าคุณจะต้องหลงรักมัน PLO เริ่มต้น กำหนดการตำนานประจำวัน PLO Daily Legends จะดำเนินการทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในตารางด้านล่างนี้เป็นการแข่งขัน Omaha Tournament แบบไม่ จำกัด จำนวน 11 แบรนด์ที่จะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 2.20 ถึง 55 เหรียญเพื่อให้จับคุณได้ทุกวันตลอดสัปดาห์ด้วยการซื้อ เวลา (GMT) PLO Daily Legend MTT Buy-In 17:35 กองหลัง: $ 3K GTD $ 22 18:05 Sardar: $ 5K GTD $ 55 18:05 Scoop: $ 1.5K GTD $ 7.50 18:05 Forge: 750 GTD $ 2.20 18:35 Double Suite: $ 3K GTD 19 11 19:05 สูตร: $ 5K GTD $ 33 19:35 ล้อ: $ 2.5K GTD $ 12.50 20:35 ยอดเยี่ยม 44: $ 4K GTD $ 44 21:05 ยอดเยี่ยม 4: $ 1.5 KG TD $ 4.40 21:35 The Rap: $ 2.5KGTD $ 16.50 22:35 Chop: $ 1KGTD $ 3.30 นอกจากนี้ยังมี Sunday PLO Daily Legends ใหม่สามตัวที่มีผู้ซื้อมากขึ้น ทุกวันอาทิตย์เกม 530 เกมยอดเยี่ยมล้อเหล็ก 125 เหรียญและเกม The 215’s Jump เข้าสู่ปราสาทและสิ้นสุดสัปดาห์อย่างมีสไตล์! เวลา (GMT) PLO ตำนานประจำวัน M.T.T. Buy-In 18:05 Great Game: $ 20K GTD $ 530 18:35 Steel Wheel: $ 10KGTD 19125 19:30 Fortress: $ 15KGTD $ 215 New PLO Daily Legend ตอนนี้เครื่องพิมพ์ดีดอยู่ในล็อบบี้ทำไมไม่ซื้ออะไร แล้วไปกันเลย? เข้าร่วม Lovers Poker Party! หากคุณพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดและเริ่มดาวน์โหลด Partipoker! หากคุณมีบัญชีกับเราอยู่แล้วคลิกที่นี่เพื่อเปิด Partipoker และคลิกตาราง!

wmคาสิโน
คาสิโน1688
คาสิโน ออนไลน์ จีคลับ
คาสิโน ออนไลน์ pantip
คาสิโน ออนไลน์ 777

 Leave a comment    Posted in BLOGS, Omaha, Online Poker, PLO, PLO Daily Legends, Pot Limit Omaha Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

โป๊กเกอร์ในช่วงเวลาของ COVID


“เกมโป๊กเกอร์บนดวงจันทร์” จิมอัลการ์วันนี้เมื่อห้าเดือนที่แล้วฉันเล่นโป๊กเกอร์สดมือสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงพักที่ยาวนานที่สุดในเกมถ่ายทอดสดของฉันตั้งแต่ฉันเริ่มเล่นที่บ้านกับผู้ชายกลุ่มหนึ่งเมื่อสามีของลูกพี่ลูกน้องของฉันแนะนำฉันเมื่อปี 2007 . และเซสชันสดสุดท้ายนี้เกี่ยวกับสิ่งที่เหลืออยู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งลดขนาดลงอย่างมากเนื่องจากเราต้องการตารางสองตารางเป็นประจำ บางทีฉันอาจจะผลักพวกเขาออกไป…ไม่ใช่ว่าโป๊กเกอร์สดยังไม่กลับมาที่พอร์ตแลนด์แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบที่ จำกัด ทั้งห้องโป๊กเกอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและรัฐ – Final Table และ Portland Meadows – เปิดให้บริการและเกมจะจัดขึ้นในสถานที่เล็ก ๆ หลายแห่ง ฉันไม่ได้เข้าร่วมเพราะฉันอยู่บนเรือเพื่อช่วยคนบางคนที่มีปัญหาทางการแพทย์และฉันไม่สามารถที่จะเปิดเผยโดยบังเอิญได้เพราะความรักในโป๊กเกอร์ เนื่องจากไม่มีการแข่งขันสดลีดเดอร์บอร์ดโป๊กเกอร์แปซิฟิกนอร์ ธ เวสต์ได้ตายไปแล้ว ฉันหวังว่าจะได้พูดหลังจากเปลี่ยน WSOP.com ออนไลน์เป็นวันครบรอบ 50 ปีของ World Series of Poker (ใช่คุณอ่านถูกแล้วปีที่แล้วคือ WSOP ที่ 50 แต่จะครบรอบ 50 ปี) แต่สุดท้าย เหตุการณ์ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วและดูเหมือนว่าจะไม่ได้เพิ่มลงในฐานข้อมูล ดังนั้นทั้งหมดที่ฉันเหลือก็คือฉัน ฉันเล่นเกมออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นในช่วงห้าเดือนที่ผ่านมามากกว่าในช่วงเวลาที่ยาวนาน ฉันเริ่มต้นด้วยคาสิโนจุดระเบิดที่พยายามและแท้จริงของฉัน ฉันไม่มีเงินสดมากมายที่นั่น แต่การแข่งขัน NLHE Jackpot Sit-n-Go ครั้งแรกที่ฉันเล่นหลังจากออกจากระบบไปได้ดีและได้รับอีกครั้งในวันนั้น แต่ในระหว่างนี้ฉันเสีย GTD $ 25K, PLO Turbo และ 6 – ชนะห้าครั้ง Max Turbo ฉันเสร็จสิ้นการเดินขบวนด้วยแจ็คพอตเล็ก ๆ น้อย ๆ Portland Meadows ซึ่งเพิ่งเปิดอีกครั้งก่อนที่ Oregon จะปิดทำการได้ทำข้อตกลงกับ Nitrogen Sports (บ้านของ The Poker Guys) ซึ่งมีไว้สำหรับ Bitcoin เท่านั้น ฉันซื้อ bitcoins และโอนไปยัง Nitrogen เพื่อเล่นในหลาย ๆ เหตุการณ์ภายใต้แบรนด์ Meadows โดยทิ้งกลางสนามในคู่แรก จากนั้นฉันก็เริ่มเล่นเกมเงินสด PLO แบบเดิมพันขนาดเล็กของพวกเขาและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมหนึ่งในนั้นทำให้ฉันสูงถึง 850bb ในเวลาประมาณ 20 นาที แน่นอนฉันจองเซสชั่นอย่างรวดเร็วโดยเสียเงิน 700bb จากนั้นอีกเกือบ 1,500 พันล้าน โชคดีที่เงินเดิมพันทั้งสองน้อยกว่าชนะ แต่ในขณะเดียวกัน Kheang Tang ก็โน้มน้าวให้ฉันเล่นเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์อเมริกัน Cardroom High Five ฉันเล่น GTD PLO8 30,000 เหรียญ, GTD NLHE 40,000 เหรียญและ GTD Stud8 1,000 เหรียญโดยไม่ได้ทำเงินถึงครึ่งแรกของเงินเดิมพัน เกมเงินสดไนโตรเจนยังคงดำเนินไปได้ด้วยดี แต่การแข่งขันก็ล้มเหลวอย่างสมบูรณ์ กลับไปที่ ACR กันเถอะ ฉันลด $ 20K PLO8 หลังจากที่ฉันอยู่ใน 5 อันดับแรกสำหรับส่วนที่ดีของทัวร์นาเมนต์ เดือนเมษายนสิ้นสุดลงในขณะที่ฉันยังไม่มีเงินสดในการแข่งขันไนโตรเจนและการแข่งขัน PLO สองสามครั้งติดต่อกันทำให้ฉันเสียสมดุล ฉันทำตารางสุดท้ายของการแข่งขัน PLO 45 คนที่ ACR แต่การซื้อซ้ำทำให้ฉันกลายเป็นศูนย์ ฉันกลับไปที่ Ignition ในวันที่ 1 พฤษภาคมโดยตั้งใจจะโฟกัสไปที่ 6-Max และดาวเทียม มันไม่ได้เป็นไปด้วยดี ฉันจองผลกำไร 2 in เป็นเงินสด PLO แต่มันเป็นเพียงความสูญเสียในดาวเทียมการแข่งขัน PLO Turbo และการแข่งขัน 6-Max เป็นเวลากว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่จะได้รับ Jackpot SnG $ 2 หลังจากสามสัปดาห์และมากกว่า 20 ทัวร์นาเมนต์ในที่สุดฉันก็เอาเงินสด MTT กลับบ้านด้วย GTD $ 60/851 จำนวน $ 30,000 ไม่มาก แต่บางอย่างฉันก็ปิด ACR ด้วยในระหว่างนี้ นอกเหนือจากตั๋วดาวเทียมและกำไรเล็กน้อยของ GTD 6-Max มูลค่า 500 เหรียญแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลย ในตอนท้ายของเดือนฉันได้เซ็นสัญญากับ Big Dog Poker ผ่าน Jeremy Harkin ดังนั้นฉันจึงได้ลองใช้งาน Big O ในช่วงสุดสัปดาห์ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพ ฉันได้ลองเล่นในทัวร์นาเมนต์สี่รายการและเกมด้วยเงินจริงสองสามเกมและสมมติว่าฉันเล่นเกมนี้ไม่เก่งเท่าที่ฉันเคยเล่นที่พอร์ตแลนด์เพลเยอร์สคลับ และมันไม่เคยดีเท่านี้มาก่อน เกม ACR ของฉันสิ้นสุดในต้นเดือนมิถุนายนพร้อมกับเงินที่เหลือในบัญชีของฉัน ฉันจัดการเล่นสตั๊ดเงินสดเซสชั่นสุดท้ายที่สตั๊ดซึ่ง Ignition ไม่มี ที่ Ignition ฉันมีช่วงเงินสด 0.1 / 0.25 PLO ที่ทำให้ฉันมีความหวังโดยมีกำไร 10 จาก 15 แต่นอกเหนือจากนั้นมันจะทำ ฉันไม่ได้เล่นอะไรเลยในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาระหว่างเซสชั่นล่าสุดของฉันใน Big Dog และเซสชั่นสุดท้ายของฉันใน ACR หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคมมันเป็นระบบจุดระเบิดและการจุดระเบิดเพียงอย่างเดียว แต่ฉันทำได้ไม่ดีฉันมีเคสขั้นต่ำสองสามตัว (142/1095 สำหรับ GTD 10,000 เหรียญและ 23/155 สำหรับ 6-Max Turbo) แต่มีความทนทานมากกว่า โดยส่วนใหญ่ถือหุ้น 6-Max และ PLO / PLO8 จากนั้นสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากกลางเดือน 11/175 เมื่อซื้อ 6-Max ข้ามคืน 44 เหรียญ ตั๋วดาวเทียมสำหรับชุดฤดูร้อน GTD O8 มูลค่า 10,000 เหรียญ (ที่ฉันได้รับ 14/145) อีกนาทีหนึ่งใน GTD Turbo 3,000 เหรียญและ 2/176 ใน 6Max โดยมีช่องว่างเพียงสองช่อง (หนึ่งในนั้นคือ GTD $ 250K ที่ฉันป้อน) ฉันถูกคัดออกในหลาย ๆ ทัวร์นาเมนต์ชนะ 6 อันดับ / 215 ในราคา 5,000 เหรียญ PLO8 อีกสองสามคนถูกจับและได้รับรางวัลดาวเทียมเป็นเงิน 35,000 เหรียญ GTD 6-Max (ถูกจับ) มีการสูญเสียอีกสองสามครั้งจากนั้นฉันเล่นสองทัวร์นาเมนต์พร้อมกัน (ซึ่งฉันไม่ค่อยทำเพราะฉันแก่และช้า ) ซึ่งนำไปสู่ตารางสุดท้ายของทั้งสอง คืนนี้พบกันที่ 4K GTD NLHE 6-Max Final Tables และ Thousandaire Maker @IgnitionCasino pic.twitter.com/bcyI8eNumi— โป๊กเกอร์กลายพันธุ์ “ห่างเหินทางสังคมและอารมณ์” (@pokermutant) 5 สิงหาคม 2020 สิ่งเหล่านี้เมื่อคุณเริ่มต้นได้เพียง 12 BB) ฉันสังเกตเห็นว่าในช่วงสองสามวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามีหลายสิ่งที่จะ เล่นในซีรีส์การแข่งขัน 6-Max ฉันกำลังพิจารณาเล่นทั้งสามคนในวันก่อน แต่สองคนเริ่มก่อนที่ฉันจะออกจากงาน ฉันต้องการนั่งในเลานจ์เพื่อสนทนากับภรรยาของฉันดังนั้นฉันจึงลงเอยด้วยการซื้อในราคา $ 215 เนื่องจากขนาดหน้าจอของแล็ปท็อปของฉัน (ถ้าฉันอยู่ในสำนักงานฉันจะใช้คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่) สิ่งนี้นำไปสู่ความปราชัยครั้งร้ายแรง: ฉันต้องเผชิญหน้าในช่วงต้นเกมและสูญเสียชิปไปหนึ่งในสามของฉันก่อนที่จะหล่นลงมาที่ 1/3 ของสแต็คเริ่มต้นของฉัน ดูเหมือนว่าฉันจะอยู่ที่นั่นมานานแล้ว แต่เมื่อดูประวัติมือของฉันฉันคิดว่าฉันสามารถกลับไปที่สแต็คเริ่มต้นได้เมื่อสิ้นสุดชั่วโมงแรก ผู้เล่นย้ายไปทางขวาของฉันด้วย 75bb และย้ายทั้งหมดในเกือบทุกการเพิ่มของผู้เล่นคนอื่น เขาตีสองมือที่เขาได้ที่โต๊ะ ในมือที่สามเขาย้ายทั้งหมดด้วย A ♦ J ♣และลดลงเหลือ 60bb เมื่อเขาเพิ่มกระเป๋าเป็นสองเท่า เขาสามเดิมพัน 6x ในมือถัดไป ในมือที่ 4 เขาเพิ่มผู้เล่นอีกคนเป็นสองเท่าที่เดิมพัน 9 ♦ 8 ได้รับและถูกเรียกโดย A ♦ Q ♥ เมื่อมันลงมาถึง 30bb เขาขยับออลอินด้วยมือที่ 5, 6 และ 7 ในมือ 8 เขาเปิด – แขวนที่ปุ่มและฉันก็โทรหา T ♠ K ♣เผยให้เห็น Q ♠ 8 ♥ของเขา ในช่วงเวลานี้เขาเพิ่มฉันเป็นสองเท่าและฉันทำมันเป็น 40BB จำนวนของเขาลดลงเหลือ 12 แต่นั่นไม่ได้หยุดความบ้าคลั่ง ในทางกลับกัน UTG มีการเพิ่มขั้นต่ำด้วย 35BB และความบ้าคลั่งก็เข้ามาด้วย 7 ♦ 5 ♥ เดิมเรียกด้วย T ♠ Q ♦และความบ้าคลั่งเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ากลับเป็น 40bb เอามือออก แต่ทำอีกครั้งจากนั้นเดินโซซัดโซเซไปที่ BB ของฉัน (และได้รับรางวัลหม้อเล็ก ๆ ) ย้ายทั้งหมดในหลังจากการเพิ่ม 4BB ซึ่ง ฉันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าถึง 66bb และชะลอตัวลงเล็กน้อยซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ฉันละสายตาจากลูกบอลผิดเวลา มู่ลี่มีขนาดสูงสุด 600/1200/120 ในขณะนี้มีผู้เล่นเพียงสี่คนที่โต๊ะเหลือผู้เล่นเพียง 100 คนและเราประมาณครึ่งหนึ่งได้รับค่าตอบแทน ฉันอยู่ในตำแหน่งที่ดีกับเกือบ 75BB ซึ่งทำให้ฉันอยู่ในสิบอันดับแรกในเวลานั้น Maniac มี 40 BB ฉันมี 4 ♠ Q ♠บน BB ที่ฉันสามารถเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ฉันจะไม่เล่น ปุ่ม (22bb) min-Raise และ SB maniac ขยับออลอินและไม่เห็น All-in ฉันเรียกว่า ปุ่มพับและฉันต่อต้านการแข่งรถ 9 ♣ 8 ♣ แต่เก้าและไม้กอล์ฟบนฟลอปกลายเป็นโซฟาของสโมสรที่ริมแม่น้ำและคนบ้าเกือบ 100,000 คนและอยู่ไกลเกินกว่า 10 อันดับแรกเมื่อเทียบกับคนบ้าเขาเป็นเพียง 5 มือ ต่อมาเมื่อเขาเปิดออลอินด้วย 9 ♣ K ♦กับ J ♥ K ♠ของฉันและล้มเก้าอีกครั้ง ฉันกลับมา แต่ฉันแพ้การแข่งขันในมือแรกและถึง 1.5 พันล้าน สี่ครั้งในมืออีกข้างของฉัน ในมือสุดท้ายของฉันฉันมี A ♣ 7 ♣และ 4bb บน BB กองใหญ่ย้ายทั้งหมดเป็น 2 ♥ 4 ♥และฉันก็โทรไป เขาได้เต็มบ้าน

คาสิโน77
saคาสิโน
รอยัล คาสิโน
คาสิโน 777
คาสิโน 888

 Leave a comment    Posted in General Poker, No Limit Hold'em, Pot Limit Omaha, Ring Games, Tournaments Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
กล่องของขวัญ - พวกเขาตกแต่งเยาวชนเพื่อการพนันหรือไม่?

สรุปเดือนธันวาคม 2019: การสิ้นสุดของยุคสมัย

สุขสันต์วันคริสต์มาสฉันเริ่มมีแรงบันดาลใจอย่างมากในเดือนธันวาคมและฉันก็มีเดือนอยู่ในหัวของฉันแล้ว: การสัมภาษณ์ที่วางแผนไว้กับเครื่องบดเดิมพันสูงการบดมากการศึกษามากมาย ฉันอยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบาย: ใกล้กับการแต่งหน้าพีซีเครื่องใหม่ที่สามารถจัดการกับ HUD ได้ในที่สุดและเกมของฉันก็มาถึงจุดสูงสุดใหม่ แต่จากช่วงเวลาหนึ่งถึงช่วงเวลาถัดไปแรงจูงใจทั้งหมดนั้นก็หายไป ที่แย่ไปกว่านั้นคือโดยพื้นฐานแล้วฉันมีอารมณ์ไม่ดีทุกครั้งที่คิดถึง Spin & Goes เหตุผลในการนี้คือ Pokerstars เพิ่มเรคขึ้น 1% สำหรับเงินเดิมพันหลักของฉัน (’60s /’ 50s) ในขณะที่ลดเวลาไปสู่ระดับตาบอดใน Spin & Goes ที่นี่และเราจะสรุปสั้น ๆ : โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่าผู้เล่นประจำจะไม่สามารถสร้างชิปต่อเกมได้มากเท่าที่พวกเขาเคยสร้างมาก่อน ฉันไม่ได้เล่นเกมเลยตั้งแต่วันนั้น แต่ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะไม่เพียงพอเพียง 2 สัปดาห์ต่อมาพวกเขาก็เพิ่มเรคอีกครั้งอีก 1% เพราะทำให้เงินเดิมพันของยุค 50 กลายเป็นการหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมการขาย ฉันกำลังจะเลิกอาชีพนักปั่นตลอดเวลาหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งแรก แต่นั่นทำให้การตัดสินใจขั้นสุดท้ายง่ายขึ้นมากสำหรับฉัน คุณอาจคิดว่าเนื่องจากฉันเล่น Expressos บน Winamax สิ่งนี้จะไม่ได้ผลสำหรับฉันและแม้ว่าจะเป็นจริงบางส่วนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ดีสำหรับรูปแบบ / แพลตฟอร์มสปิน / go ทั้งหมดเนื่องจากพูลอื่น ๆ จะแห้ง และโดยปกติแล้วกล้องอื่น ๆ ส่วนใหญ่จะรับคราดไม่กี่เดือนหลังจากที่ Pokerstars ทำ ใช่โพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายเกี่ยวกับ Spins / Expressos ที่นี่ สัญญาของฉันถูกระงับและฉันจะไปในทิศทางที่แตกต่างจากนี้ไป มันเป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมและฉันไม่เสียใจอะไรมากมาย ฉันได้พบเพื่อนมากมายในชุมชน Spin & Go ที่ฉันไม่อยากเสียไปในตอนนี้ อันที่จริงฉันจะไม่อยู่คนเดียวในบทต่อไปเพราะคู่เรียนของฉันอยู่ในเรือลำเดียวกัน สิ่งนี้จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น !! สิ่งที่ดีอีกอย่างคือความคิดและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโป๊กเกอร์ของฉันอยู่ในมาตรฐานที่สูงมากซึ่งหมายความว่าฉันอาจประสบความสำเร็จในรูปแบบใดก็ได้ที่ฉันเลือกในเวลาอันสั้น แต่จะมีอะไรต่อไป? ตอนนี้ฉันจะสนุกกับคริสต์มาสและเทศกาลวันหยุด ชาร์จแบตเตอรีกับครอบครัวและเพื่อน ๆ พยายามปลีกตัวจากเกมและเตรียมจิตใจสำหรับบทต่อไปของอาชีพโป๊กเกอร์ของฉัน ตั้งแต่เดือนมกราคมฉันจะให้ PLO (Pot Limit Omaha) ยิง ฉันกำลังจะศึกษาเกมและเล่นไมโครโฟน ฉันต้องตัดสินใจระหว่าง MTTs และ PLO เพราะพวกเขาป้องกันเกมเหล่านี้ไว้ก่อนเพื่อให้มีอนาคตที่สดใสในจักรวาลโป๊กเกอร์ออนไลน์ ฉันมั่นใจว่าฉันสามารถเอาชนะ MTT ของ Mid-Stakes ได้ทุกที่โดยไม่ต้องออกแรงมากเกินไปอย่างไรก็ตามฉันได้ตัดสินใจที่จะเข้าร่วม PLO ฉันรักความท้าทายและนี่เป็นเรื่องใหม่สำหรับฉันเพราะฉันไม่ได้เล่น PLO มากนักในอดีต (ในทางปฏิบัติเฉพาะตอนที่ฉันเป็น CAAL เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้นที่เล่นกับเพื่อน ๆ เพราะ “ฮีโร่” ทั้งหมดในทีวีกำลังเล่นอยู่) ฉันคาดว่าจะเป็นผู้เล่นที่แพ้ในตอนแรก แต่ฉันควรปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว หยุดพูดถึงอนาคตและดูอดีตกันเถอะ นี่คือผลการแข่งขันของฉัน (2 วันของการเล่น) สำหรับเดือนธันวาคมและหลังจากนั้นเราจะดูที่ปี 2019 เมื่อมันสิ้นสุดลง € 50 เงินรางวัลด่วน: € 100.00 € EV: € 427.08 การแข่งขันทั้งหมด: 58ITM: 36.21% EV ITM: 41.10% ChipEV / ทัวร์นาเมนต์: 117ROI: 3.45% ROI EV: 14.73% สถิติรวมในทัวร์นาเมนต์ Smart Spin การแข่งขันทั้งหมด: 14376 เงินรางวัลทั้งหมด : 937,59 € EV กำไรทั้งหมด: 8683,63 €บางท่านอาจไม่เข้าใจว่าทำไมคุณจึงจบบทนี้โดยสมบูรณ์และมันไม่ใช่ทางเลือกที่ง่ายที่จะทำ ฉันยังคงมีเป้าหมายที่ไม่สำเร็จในการหมุนและสิ่งนี้รบกวนจิตใจฉันไม่น้อย ฉันอยากจะรู้สึกขนลุกเมื่อโดนตัวคูณใหญ่ น่าเสียดายที่ใน Spin & Goes / Expressos 35k-ish ฉันไม่ได้เล่นตัวคูณใด ๆ ที่ 100x ขึ้นไป แต่ฉันคิดว่าฉันต้องปล่อยเขาไปและก้าวต่อไป … นอกจากนี้ฉันประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ฉันใฝ่ฝันเพราะฉันไม่เคยยึดติดกับเงินอยู่แล้ว ฉันค่อนข้างตื่นเต้นเมื่อเขียนสิ่งนี้เนื่องจากบล็อกโพสต์นี้จะสรุปบทที่สำคัญและสำคัญในชีวิตของฉัน แม้ยุคสมัยกำลังจะสิ้นสุดลง … ฉันภูมิใจในสิ่งที่ฉันประสบความสำเร็จและการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับฉันที่จะทำ … ยากที่จะแสดงออกด้วยคำพูดที่ตรงกับความรู้สึกตอนนี้ ฉันชอบ: ฉันชอบกำลังโหลด …

เกม คาสิโน ได้เงินจริง
เกม คาสิโน ออนไลน์
คาสิโน ใหม่ ล่าสุด
คาสิโน ออนไลน์ สล็อต
เฮง เฮง คาสิโน

 Leave a comment    Posted in Allgemein, Expresso Poker Blog, MTT Poker Blog, Omaha Poker Blog, PLO Poker Blog, Poker, Poker Blog, Poker Pro, Pot Limit Omaha, Professional Poker Player, Spin & Go, Spin & Go Blog, Spin & Goes Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,